Regulamin korzystania z aplikacji Tivano

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Tivano Sp. z o.o. za pośrednictwem Aplikacji Tivano, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów i Użytkowników z Aplikacji Tivano.

 

Definicje

Aplikacja Tivano

Oprogramowanie i serwis Tivano w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Tivano Sp. z o.o. (Tivano)

i rozpowszechniany pod nazwą „Tivano” lub „Mobilny Asystent Biurowy” lub „Asystent Biurowy Tivano”, dostępny w sieci Internet w domenie www.tivano.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android. Aplikacja Tivano przeznaczona jest dla Klientów i Użytkowników i służy do usprawnienia i automatyzacji ich pracy [„Aplikacja”].

Spółka Tivano

Tivano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000464341 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca prawa autorskie do Aplikacji.

Klient

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Aplikacji dla siebie jako przedsiębiorcy.

Konto

Część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Klientom.

Licencja

Niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom i Użytkownikom na korzystanie z Aplikacji.

Profil

Profil stworzony przez Klienta w Aplikacji.

Regulamin

Niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji Tivano, dostępny na stronie www.tivano.pl oraz w Aplikacji.

Rejestracja

Wieloetapowy proces polegający na założeniu Konta w Aplikacji. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza przez Klienta. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji oraz korzystania z Aplikacji za pośrednictwem Konta.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową ale nie utworzyła Konta w Aplikacji dla siebie jako przedsiębiorcy.

 

Zakres stosowania

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z Aplikacji przez Klientów i Użytkowników.

Jeśli Klienta lub Użytkownika wiążą inne regulacje prawne (np. regulacje prawne odnoszące się do urządzenia Klienta lub Użytkownika), również one będą miały zastosowanie. Wszelkie transakcje z użyciem kart płatniczych Klienta lub Użytkownika będą podlegały innym regulacjom prawnym (np. dotyczącym Mastercard lub Visa).

 

Zakres funkcjonalny oraz działanie Aplikacji

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik może korzystać z Aplikacji bez Rejestracji i bez żadnych zobowiązań względem spółki Tivano, jednakże zakres funkcjonalny Aplikacji dostępny bez Rejestracji pozostaje ograniczony. Dostęp do pełniej funkcjonalności Aplikacji mają zarejestrowani Klienci posiadający Konto.

Aplikacja Tivano to inteligentny Asystent biurowy zaprojektowany do automatyzacji prac biurowych, z potencjałem zastosowania w każdej firmie i organizacji. Jednakże, z uwagi na niektóre zastosowane rozwiązania, Aplikacja najbardziej pomocna będzie w małych i średnich firmach (do 100 pracowników) oraz w jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Aplikacja przeznaczona jest do automatyzacji szeregu prostych, rutynowych prac z obszaru administracji biurowej, np. prowadzenie rejestru faktur, wysyłanie faktur do księgowości, monitorowanie terminów płatności faktur, zamówienia zakupów biurowych itp. I stanowi narzędzie dla Klienta i Użytkownika. Klient lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści i informacje zamieszczane przez niego w Aplikacji oraz za informacje i treści przekazywane za pośrednictwem Aplikacji osobom trzecim.

 

Cennik

Użytkownik korzysta z Aplikacji bezpłatnie.

Klient ponosi opłaty za korzystanie z Aplikacji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.tivano.pl.

Zakres funkcjonalności dostępny dla Użytkownika (Pakiet Starter) oraz dla Klienta (Pakiet Premium) zamieszczony jest na stronie www.tivano.pl.

 

Zaprzestanie oraz zawieszenie korzystania z Aplikacji

Zaprzestanie korzystania z Aplikacji nie wiąże się dla Użytkownika ani dla Klienta z żadnymi dodatkowymi czynnościami ani kosztami. Użytkownik lub Klient może zaprzestać korzystania z Aplikacji w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania spółki Tivano, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Powyższe zapisy nie zwalniają jednak Klienta z obowiązku opłacenia wszystkich faktur wystawionych przez spółkę Tivano przez dniem zaprzestania korzystania z Aplikacji przez Klienta.

Za dzień zaprzestania korzystania z Aplikacji przez Klienta uznaje się dzień następujący po dniu ostatniego wyświetlenia dowolnego ekranu Aplikacji na dowolnym urządzeniu Klienta.

Spółce Tivano przysługuje prawo do zamknięcia, zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta Klienta w przypadku braku zapłaty za co najmniej jedną fakturę wystawioną przez spółkę Tivano dla Klienta z tytułu korzystania z Aplikacji.

 

Bezpieczeństwo korzystania z Aplikacji

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji wiąże się dla Użytkowników i Klientów z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad, przez co rozumie się przede wszystkim, ale nie wyłącznie, zachowanie w ścisłej tajemnicy swoich danych (danych logowania, haseł, kodów PIN itp.), używanych w celu uzyskania dostępu do Konta lub urządzenia.

W przypadku zmiany urządzenia należy usunąć z poprzednio używanego urządzenia wszystkie istotne informacje, w tym Aplikację.

Spółka Tivano nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uzyskania dostępu do Konta z użyciem poprawnych danych logowania.

W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownik i Klient zobowiązani są do niezwłocznej zmiany danych logowania.

 

Licencje

Spółka Tivano udziela Użytkownikom oraz Klientom dostępu do Aplikacji umożliwiającej automatyzację prac w obszarze administracji i prac biurowych. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownicy i Klienci mogą przekazywać informacje oraz dokumenty. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem Aplikacji pozostają w pamięci Aplikacji przez maksymalny okres 12 miesięcy. Po tym okresie dokumenty Klienta lub Użytkownika są z Aplikacji kasowane.

W celu umożliwienia Klientom oraz Użytkownikom korzystania z Aplikacji spółka Tivano udziela Klientom oraz Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższa Licencja uprawnia Klientów i Użytkowników wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jej zwielokrotniania trwałego poprzez instalację w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.

Klientom i Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom i Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Aplikacji. Klienci i Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Tivano do Aplikacji oraz pociągnięciem Klienta lub Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Aplikacji, jak również sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Tivano.

Zobowiązania Spółki Tivano

Spółka Tivano świadczy na rzecz Klientów i Użytkowników m.in. następujące usługi:

a) korzystanie z Konta i jego funkcjonalności

b) automatyczne przekazywanie dokumentów na wskazane adresy poczty elektronicznej

c) udostępnienie wyszukiwarki dokumentów

d) otrzymywanie przypomnień o terminach związanych z zamieszczonymi w Aplikacji treściami i dokumentami

Spółka Tivano jedynie udostępnia Aplikację w celu umożliwienia automatyzacji pracy Klientów i Użytkowników, w tym automatycznego przekazywania dokumentów i informacji pomiędzy Klientami i Użytkownikami a ich partnerami biznesowymi.

Spółka Tivano nie jest stroną w żadnych relacjach biznesowych Klientów i Użytkowników, za wyjątkiem opisanych w niniejszym Regulaminie.

Spółka Tivano nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kontrahentów i partnerów biznesowych Klientów i Użytkowników za należyte wykonanie umów zawartych pomiędzy nimi.

Spółka Tivano dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji.

Projektowanie i modyfikowanie zawartości i funkcjonalności Aplikacji jest wyłącznym uprawnieniem Spółki Tivano. Spółka Tivano jest uprawniona w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Aplikacji.

Spółka Tivano nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;
  2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Klientów za pośrednictwem Aplikacji;
  3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem urządzeń Klientów i Użytkowników
  4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Klientów i Użytkowników oraz przekazywanych za pośrednictwem Aplikacji osobom trzecim;
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników lub Klientów poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  6. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka Tivano ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek zgodnego z Regulaminem korzystania z Aplikacji.

Spółka Tivano jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów i Użytkowników.

 

Umowa o korzystanie z Aplikacji Tivano

Zawarcie umowy o korzystanie z Aplikacji następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. W wypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Spółki Tivano o braku akceptacji postanowień Regulaminu.

Umowa o korzystanie z Systemu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Klient uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności i treści Aplikacji po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.

Klient tworząc Konto i akceptując Regulamin wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy Rejestracji.

Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Tivano. Podając jeden adres e-mail Klient może założyć jedno Konto.

Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, ale ich podanie może być konieczne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji. Klient wprowadzając dane do Aplikacji oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.

Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji.

Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenie lub doprowadzając do przeciążenia.

 

Postanowienia końcowe

Spółka Tivano zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.tivano.pl.

O dokonanej zmianie Regulaminu Spółka Tivano poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres powiązany z Kontem Klienta lub w drodze korespondencji wewnętrznej Aplikacji, kierowanej bezpośrednio na Konto Klienta, na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie.

Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 r